Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan antar agama, negara dan kekuasaan

Sofa Marwah, Nur Iman Subono

Abstract


Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenai hubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansi pemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung. Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknya terdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk  kehidupan
bernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atau ajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyak  penafsiran mengenainya.

Keywords


Demokrasi; Islam; Negara Islam;

References


Abdul Hanid Al-Ghazali, , 2001. Meretas Jalan Kebangkita Islam: Peta

Pemikiran Hasan Al-Banna, terjemahan.Era Intermedia. Solo.

Black, Anthony. 2006. Pemikiran Politik Islam., terjemahan, Serambi Ilmu

Semesta : Jakarta.

Esposito, John L (ed), 1987, Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses

dan Tantangan, terjemahan. CV Rajawali : Jakarta.

Hamid, Enayat. 1988. Reaksi Politik Sunni dan Syiah, Pustaka: Bandung

Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan Dalam Islam. Bulan Bintang.

Jakarta.

Noer, Deliar, 1997. Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Penerbit Mizan: Bandung.

MacIver, Robert, 1980. The Modern State. Oxford University: London.

Mulia, Musda, 2001. Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal,: Penerbit Paramadina: Jakarta.

Munawir, Sjadzali, 1980. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan

Pemikiran, Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana

Indonesia: Jakarta.

Wijaya, Yusuf. 1998. â€Visi-Visi Pemikiran KeIslamanâ€, dalam Aunul Abied

(eds.), Islam Garda Depan. Penerbit Mizan: Bandung .
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v1i1.2250

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sofa Marwah, Nur Iman SubonoJIPP is Indexed by

 Google Scholar Google Scholar

 

View My Stats